Acasa

INVITAȚIE

Având  în vedere Măsura 19.1 din  Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, avem placerea de a invita persoanele interesate (agenti economici, societatile civile) să adere în noul parteneriat : al Asociației Microregionale Mara-Natur.

Cei interesați se pot adresa secretariatului Asociației sau la numarul de telefon 0747287990 până la  data de 04.05.2015

Asociația Microregională MARA-NATUR

Prelungește a doua sesiune de depunere de proiecte din 2015 (30.03.2015-10.04.2015) până la data de 15.04.2015

  Data limită de depunere: 15.04.2015

Număr de referință sesiune de proiecte

Denumire măsură/

Ghidul solicitantului

Valoare alocată pe măsură (euro)

Valoare maximă nerambursabilă/

proiect

(euro) fara tva

Contribuția beneficiarului

M 41-112-02/2015

41-112-Instalarea tinerilor fermieri

Ghidul solicitantului  pentru măsura 112

116.000

40.000

0%

 


            Beneficiarii eligibili: Fondul disponibilalocat în sesiune este de maxim 116.000 Euro

1. MĂSURA 41-112 - beneficiarii eligibili sunt:

- fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă:

-are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE;

-este situată pe teritoriul țării;

- este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:

- persoană fizică (dacă se autorizează ca persoană fizică autorizată sau intreprindere individuală conform OG 44/2008, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanțare);

- persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:

• individual și independent, ca persoană fizică autorizată;

• ca intreprinzător titular al unei intreprinderi individuale;

- asociat și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei nr.78278/18.03.2015 MADR DGDR-AM PNDR, proiectele selectate de către GAL-uri în cadrul Măsurii 411-112 pot fi depuse la AFIR în vederea obținerii finanțării până la data de 24.04.2015.

            Din perspectiva implementării contractelor de finanțare aferente acestei Sub-măsuri, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- Beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maxim 10 zile de la data semnării Contractului de finanțare. Prima tranșă de plată reprezintă 60% din valoarea totală a contractului. Depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 - aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007-2013.

-  Obligația beneficiarului de a urma un curs de formare profesională în cel puțin unul din domeniiile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică, etc. Cursurile pot fi oferite prin Măsura 111”Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” – în limita disponibilă menționată în contractele încheiate între MADR și furnizorii de formare profesională sau prin proiectele selectate de GAL în cadrul Sub-măsurii 411-111. Cu acordul anterior al DGDR AM PNDR, beneficiarii pot urma cursuri de formare organizate de alte entități, în domeniile menționate.

- În situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va construi debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.

- Totodată, precizăm că există riscul ca, în cazul în care un solicitant al unei Măsuri din PNDR se află în evidența contractelor reziliate FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, acesta să nu poată aplica în cadrul PNDR 2014-2020, pentru o anumită perioadă.

- În cazul în care un solicitant al unei Măsuri a PNDR se află în Registrul debitorilor/Registrul Evidențe Procese și solicitantul nu și-a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a soluționat definitiv litigiul, acesta nu va fi eligibil pentru a primi finanțare în cadrul PNDR 2014-2020, iar cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare pînă la eliminarea debitului/soluționarea litigiului cu AFIR, după caz.

Proiectele pot fi depuse până la data de 15.04.2015la sediul Asociației Microregionale Mara-Natur din Baia Sprie, str. Săsar,  nr.6, jud. Maramureș, zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-15:00.

            Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii din PNDR și pe site-ul asociației www.maranatur.roși site-ul AFIR www.afir.madr.ro.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul Asociației Microregionale Mara-Natur, Baia Sprie, str. Săsar, nr.6, jud. Maramureș,zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-15:00 sau la numerele de telefon: 0374959010; 0747287990; 0758107000, e-mail: secretariat@maranatur.ro, manager@maranatur.ro.

MADR cu  instituțiile subordonate și asociația nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislației naționale fapt pentru care având în vedere cele de mai sus precum și prevederile din Ghidul Solicitantului aferent măsurii 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală – versiunea 10 din decembrie 2014, potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în procedura de contractare și alte proceduri aplicabile.              

            Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finanțare  în 3 exemplare, un original și 2 copii, fiecare dosar având anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

Informatii detaliateprivind accesarea și derularea Măsurii 41-112- ”Instalarea tinerilor fermieri” le puteți găsi în Ghidul Solicitantului aferent măsurii din PNDR pe site-ul www.maranatur.roși site-ul  www.afir.madr.ro.

Informatii suplimentareputeți solicita la sediul Asociației Microregionale Mara-Natur, Baia Sprie, str. Săsar, nr.6, jud. Maramureș sau la numerele de telefon: 0374959010; 0747287990; 0758107000, e-mail: secretariat@maranatur.ro, manager@maranatur.ro.            

Vă oferim și varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația Microregională Mara-Natur.