Acasa

Grupul de Actiune Locala MARA-NATUR

Deschide a treia sesiune de depunere a proiectelor din  anul 2014           

         Data lansării: 14.03.2014

         Data limita de depunere: 14.04.2014

 

Numar de referinta sesiune de proiecte

Denumire masura

Valoare alocata pe masura (euro)

Valoare maxima nerambursabila/

proiect

(euro) fara tva

Contributia beneficiarului

M 41-312-03/2014

41-312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Ghidul solicitantului 312

127.780

95.000

Max.30%

M 421- 03/2014

421”Implementarea proiectelor de cooperare”

Ghidul solicitantului 421

116.538

95.000

0%

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

Fondul total disponibil alocat in aceasta sesiune este de 244.318 Euro

Beneficiarii eligibili pot  fi:

MASURA 41-312 Beneficiari eligibili

- Micro-întreprinderile;

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere.

 

MASURA 421 Beneficiari eligibili

 - Grupuri  de  Acțiune  Locală  beneficiare  ale  Măsurii  431  –  Sub-măsura  431.2 “FunctionareaGrupuluideActiuneLocală,dobândireadecompetente șianimarea teritoriului”careau încheiatcontractdefinantarecu APDRPîncadrulacesteisub- măsuri;

-AltepersoanejuridiceorganizateînconformitatecuabordareaLEADERcareîși desfășoară  activitatea  pe  teritoriul  unui  Grup  de  Actiune  Locală  beneficiar  al Măsurii  431  –  Sub-măsura  431.2  “Functionarea  Grupului  de  Actiune  Locală, dobândireadecompetenteși animareateritoriului”,careareîncheiatcontractde finantarecuAPDRPîncadrulacesteisub-măsuri.

Proiectele pot fi depuse in perioada 14.03.2014-14.04.2014la sediul GAL Mara Natur din Baia Sprie, str. Sasar,  nr.6, zilnic de luni pana vineri, intre orele 08:00-15:00.

Comitetul de selectieal proiectelor este constituit din 15 membrii, 6 membrii apartinand sectorului public si 7 membrii  apartinand sectorului privat si 2 reprezentanti ai societatii civile (ONG), din care 12  apartin spatiului rural iar 3 spatiului urban, procentul partenerilor din mediul urban reprezentand  20%.  Ca  si observator, va participa un expert din partea Compartimentului de Dezvoltare Rurala a Judetului Maramures. Daca este cazul, membrii Comitetului de selectie pot fi inlocuiti de membrii supleanti, in numar de 15, cate unul pentru fiecare membru, din care 6 membrii apartinand sectorului public, 5 membrii  apartinand sectorului privat si 4 reprezentanti ai societatii civile.

       Comisia de solutionare a contestatiilor este constituita din 5 persoane, reprezentanți ai parteneriatului GAL Mara-Natur, din care 2 reprezentanti  ai autorităților publice locale, 2 reprezentanți ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile. Procentul partenerilor din mediul urban este de 20 %.  

          Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face pana in 28.04.2014 iar Raportul Final va fi postat pe site-ul www.maranatur.rosi afisat la sediu GAL.

           GAL Mara-Natur va notifica în scris pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia. Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecției vor fi transmise personal, prin fax sau prin posta cu confirmare de primire din partea solicitantului. Eventualele contestații se vor depune în termen de 5 zile de la primirea notificarii. Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va fi făcut public pe site-ul www.maranatur.ro  în termen de 3 zile.

          Raportul de selecție va fi publicat pe site-ul  www.maranatur.ro.

           Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerințele de conformitate și eligibilitate, precum și procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) si pe site-ul GAL (www.maranatur.ro).

               Modelul de Declaratie a beneficiarului prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar se gaseste pe site si la sediul GAL. Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

              Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplineasca solicitantul pentru proiectele ce se incadreaza intr-una dintre masurile lansate prin PNDR vor fi cele din  Ghidul Solicitantului aferent masurii, disponibil pe site-ul - www.apdrp.ro  , www.madr.ro  si  site-ul GAL, în momentul lansării sesiunii.

 

            Conform Ord.MADR 512/2013 – proiectele finantate prin măsura 41 aferente măsurilor care se supun regulii de minimis (Axa 3), au data limită de încheiere a contractelor de finanțare 30.06.2014,  iar GAL-urile pot să depună proiectele la APDRP cu minimum 5 luni înainte de termenul limită.Se exceptează de la această prevedere doar proiectele pentru care potențialii beneficiari îndeplinesc condițiile prevăzute în procedura de contractare și alte proceduri aplicabile.

            MADR cu  instituțiile subordonate și GAL-ul nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislației naționale fapt pentru care avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile din ghidul solicitantului aferent masurii 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala – versiunea 07 din februarie 2014, potentialii beneficiari trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in procedura de contractare si alte proceduri aplicabile.                                    

              Criteriile de selectie care se vor aplica in procesul de evaluare a cererilor de finantare sunt postate pe site-ul www.maranatur.ro si reprezinta criteriile din Ghidul Solicitantului aferent masurii, la care au fost adaugate criteriile specifice prevazute in Planul de Dezvoltare Locala al GAL Mara-Natur.

              Solicitantii vor depune dosarul Cererii de Finanatare  in 3 exemplare, un original si 2 copii, fiecare dosar avand anexată forma electronica. Trebuie evitată depunerea proiectelor in ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, in cazul constatarii neconformitatii cererii de finantare, sa aiba posibilitatea redepunerii acesteia.  

Atentie! Solicitantii ce depun proiecte  care prevad lucrari de constructii si/sau montaj, sunt obligati sa ataseze la Cererea de Finantare, Studiu de fezabilitate  si Proiectul  tehnic, conform Ghidului Solicitantului - Masura 41.

               Informații detaliate  puteți solicita la sediul GAL Mara Natur, Baia Sprie, str. Sasar,  nr.6,  Maramureș, sau la numerele de telefon: 0374959010; 0747287990; 0758107000, e-mail: secretariat@maranatur.ro, manager@maranatur.ro.

              Va oferim si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL Mara Natur.

            Anuntul referitor la apelul de selectie a cererilor de finantare  in cadrul GAL Mara-Natur va fi afișat la sediile primăriilor localităților membre ale GAL Mara-Natur: Baia Sprie; Baiut; Cernesti; Coltau; Copalnic  Manastur; Coroieni; Cupseni; Dumbravita; Grosi; Lapus; Suciu de Sus; Sisesti; Vima Mica; Grosii-Tiblesului; Recea, la sediul GAL Mara Natur si la sediile OJPDRP și CDRJ Maramures.