Acasa

ANUNT

ASOCIAȚIA MICROREGIONALĂ (GAL) MARA-NATUR

ANUNȚĂ PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE AFERENTE SESIUNII NR.5 DIN 2014

Pentru Măsura 41-112-„Instalarea tinerilor fermieri”

Vă informăm că în conformitate cu Hotărârea Comitetului Director nr. 37 din 08.12.2014, perioada de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 41-112-„Instalarea tinerilor fermieri” se prelungeste până în data de 09.01.2015 ora 15:00.

            Celelalte prevederi din apelul de selecție nr.5 din 2014, lansat în data de 10.11.2014, rămân neschimbate.

              Informații detaliate  puteți solicita la sediul: Asociația Microregională (GAL) Mara Natur, Baia Sprie, str. Săsar,  nr.6,  Maramureș, sau la numerele de telefon: 0374959010; 0747287990; 0758107000, e-mail: secretariat@maranatur.ro, manager@maranatur.ro

Grupul de Actiune Locala MARA-NATUR

Deschide a cincea sesiune de depunere a proiectelor din  anul 2014           

         Data lansării: 10.11.2014

         Data limită de depunere: 10.12.2014

Numar de referinta sesiune de proiecte

Denumire masura

Valoare alocata pe masura (euro)

Valoare maxima nerambursabila/

proiect

(euro) fara tva

Contributia beneficiarului

M 41-112-05/2014

41-112-Instalarea tinerilor fermieri

Ghidul solicitantului pentru masura 112

112.000

40.000

0%

41-322-05/2014

41-322-Renovarea,dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Ghidul solicitantului pentru masura 322

51.641

51.641

0%

421-05/2014

421”Implementarea proiectelor de cooperare”

Ghidul solicitantului 421

30.830

30.830

0%

 

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

Fondul total disponibil alocat in aceasta sesiune este de 194.471 Euro

 

Beneficiarii eligibili pot  fi:

MASURA 41-112 Beneficiari eligibili

- Sprijinulfinanciarprevazutpentruaceastamasura,seacordafermierilor;

 

MASURA 41-322Beneficiari eligibili

 -Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;

 -Autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;

 -Asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înființate conform legislației naționale în vigoare;

 -ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;

 -Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local.

MASURA 421 Beneficiari eligibili

 - Grupuri  de  Acțiune  Locală  beneficiare  ale  Măsurii  431  –  Sub-măsura  431.2 “FunctionareaGrupuluideActiuneLocală,dobândireadecompetente șianimarea teritoriului”careau încheiatcontractdefinantarecu APDRPîncadrulacesteisub- măsuri;

-AltepersoanejuridiceorganizateînconformitatecuabordareaLEADERcareîși desfășoară  activitatea  pe  teritoriul  unui  Grup  de  Actiune  Locală  beneficiar  al Măsurii  431  –  Sub-măsura  431.2  “Functionarea  Grupului  de  Actiune  Locală, dobândireadecompetenteși animareateritoriului”,careareîncheiatcontractde finantarecuAFIRîncadrulacesteisub-măsuri.

Proiectele pot fi depuse in perioada 10.11.2014-10.12.2014 la sediul GAL Mara Natur din Baia Sprie, str. Sasar,  nr.6, zilnic de luni pana vineri, intre orele 08:00-15:00.

Comitetul de selectieal proiectelor este constituit din 15 membrii, 6 membrii apartinand sectorului public si 7 membrii  apartinand sectorului privat si 2 reprezentanti ai societatii civile (ONG), din care 12  apartin spatiului rural iar 3 spatiului urban, procentul partenerilor din mediul urban reprezentand  20%.  Ca  si observator, va participa un expert din partea Compartimentului de Dezvoltare Rurala a Judetului Maramures. Daca este cazul, membrii Comitetului de selectie pot fi inlocuiti de membrii supleanti, in numar de 15, cate unul pentru fiecare membru, din care 6 membrii apartinand sectorului public, 5 membrii  apartinand sectorului privat si 4 reprezentanti ai societatii civile.

       Comisia de solutionare a contestatiilor este constituita din 5 persoane, reprezentanți ai parteneriatului GAL Mara-Natur, din care 2 reprezentanti  ai autorităților publice locale, 2 reprezentanți ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile. Procentul partenerilor din mediul urban este de 20 %.  

          Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face pana in 19.12.2014 iar Raportul Final de Selecție va fi postat pe site-ul www.maranatur.rosi afisat la sediu GAL.

           GAL Mara-Natur va notifica în scris pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia. Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecției vor fi transmise personal, prin fax sau prin posta cu confirmare de primire din partea solicitantului. Eventualele contestații se vor depune în termen de 5 zile de la primirea notificarii. Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va fi făcut public pe site-ul www.maranatur.ro  în termen de 3 zile.

          Raportul de selecție va fi publicat pe site-ul  www.maranatur.ro.

           Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerințele de conformitate și eligibilitate, precum și procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL sunt disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.madr.ro) si pe site-ul GAL (www.maranatur.ro).

               Modelul de Declaratie a beneficiarului prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar se gaseste pe site-ul www.maranatur.rosi la sediul GAL. Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

              Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplineasca solicitantul pentru proiectele ce se incadreaza intr-una dintre masurile lansate prin PNDR vor fi cele din  Ghidul Solicitantului aferent masurii, disponibil pe site-ul - www.afir.madr.ro , www.madr.ro  si  site-ul GAL www.maranatur.ro, în momentul lansării sesiunii.

                        MADR cu  instituțiile subordonate și GAL-ul nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislației naționale fapt pentru care avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile din ghidul solicitantului aferent masurii 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala – versiunea 09 din septembrie 2014, potentialii beneficiari trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in procedura de contractare si alte proceduri aplicabile.                                    

              Criteriile de selectie care se vor aplica in procesul de evaluare a cererilor de finantare sunt postate pe site-ul www.maranatur.ro si reprezinta criteriile din Ghidul Solicitantului aferent masurii publicat pe site-ul www.afir.madr.ro, la care au fost adaugate criteriile specifice prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Mara-Natur.

              Solicitantii vor depune dosarul Cererii de Finanatare  in 3 exemplare, un original si 2 copii, fiecare dosar avand anexată forma electronica. Trebuie evitată depunerea proiectelor in ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, in cazul constatarii neconformitatii cererii de finantare, sa aiba posibilitatea redepunerii acesteia.  

Atentie! Solicitantii ce depun proiecte  care prevad lucrari de constructii si/sau montaj, sunt obligati sa ataseze la Cererea de Finantare, Studiu de fezabilitate  si Proiectul  tehnic, conform Ghidului Solicitantului - Masura 41.

               Informații detaliate  puteți solicita la sediul GAL Mara Natur, Baia Sprie, str. Sasar,  nr.6,  Maramureș, sau la numerele de telefon: 0374959010; 0747287990; 0758107000, e-mail: secretariat@maranatur.ro, manager@maranatur.ro.

              Va oferim si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL Mara Natur.

            Anuntul referitor la apelul de selectie a cererilor de finantare  in cadrul GAL Mara-Natur va fi afișat la sediile primăriilor localităților membre ale GAL Mara-Natur: Baia Sprie; Baiut; Cernesti; Coltau; Copalnic  Manastur; Coroieni; Cupseni; Dumbravita; Grosi; Lapus; Suciu de Sus; Sisesti; Vima Mica; Grosii-Tiblesului; Recea, la sediul GAL Mara Natur si la sediile OJFIR și CDRJ Maramures.