Anunt organizare concurs

Asociaţia Micoregională Mara Natur organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant: EVALUATOR PROIECTE - 1 post 

 

Descrierea postului: 

- aplicarea (conformitate, eligibilitate) şi controlul aplicării (evaluarea propriu - zisă) procedurilor finanţatorilor în procesul de evaluare a cererilor de finanţare;

- suport tehnic acordat procesului de informare publică cu privire la operaţiunile Asociaţiei;

- suport tehnic acordat echipei Compartimentului Administrativ în procesul achiziţiei serviciilor şi/ sau produselor necesare derulării activităţii;

- program de lucru - 8 ore

 

Cerințe specifice pentru ocuparea postului:

-       să fie absolvent(ă)   de studii superioare - finalizate cu diplomă de licenţă;

-       să deţină cunoştinţe de operare pe calculator - pachet Microsoft Office (World, Excell, Powerpoint, Outlook Express), utilizarea comunicării electronice, programe specializate management/ evaluare proiecte;

-       să cunoască minim o limbă străină - nivel mediu;

-       să deţină permis de conducere categoria B;

-       să deţină cunoştinţe de planificare si evaluare tehnică a lucrărilor de investiţii;

-       utilizare a instrumentelor specifice postului: telefon, fax, imprimanta, scaner, xerox;

-       comunicare interpersonală și interinstituțională tehnică cu reprezentanţii finanţatorilor;

-       personalitate calculată, ordonată, logică, obiectivă, hotărâtă, cu capacitate de analiză şi sinteză, intercorelare date, capacitate de argumentare a soluţiilor propuse;

-       capacitate de a face faţă condițiilor specifice de muncă, evaluare sub presiunea termenelor şi a altor factori interesaţi.

Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:

- contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER si în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare a GAL;

- întocmeşte Ghidurile solicitantului şi Fişele de evaluare pentru măsurile din cadrul SDL;

- asistă/participă la aplicarea procedurilor organizaţionale privind achiziţiile;

- contribuie la lansarea apelurilor de selecție proiecte;

- sprijină depunătorii de proiecte;

- evaluarea tehnică a cererilor de finanţare, notarea, argumentarea şi semnarea notelor de evaluare;

- efectuează verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității, eligibilitatii şi a criteriilor de selecție;

- monitorizare şi evaluarea tehnică a implementării proiectelor, finalizate cu rapoarte specifice semnate şi transmise formal forurilor de decizie organizaţională;

- ţine evidenţa proiectelor depuse spre analiză şi aprobare de GAL;

- implementează acţiunile corective şi preventive stabilite şi inițiază acțiuni de îmbunătăţire a eficienţei şi eficacității activităților proprii şi ale asociației;

- centralizează lunar evoluţia activităţilor la punctele de implementare a proiectelor finanţate prin programul LEADER pe teritoriul GAL şi urmăreşte evoluţia contractelor încheiate din punct de vedere tehnic;

- participă la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul FNGAL si RNDR;

- în funcţie de activitatea curentă a asociaţiei, evaluatorul de proiecte va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale.

Beneficii:

 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Participare la cursuri de formare profesională.

 

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII.

Concursul se organizează la sediul Asociației Microregionale Mara Natur astfel: 

 1. Selectia dosarelor: 28/08/2017,   ora 1400 ;
 2. Proba interviu:      29/08/2017 , ora 1100

Depunerea dosarelor de candidatură

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) Scrisoare de intenţie adresată conducătorului entitatii sau entitatii organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ) ;
 6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae Europass – datat și semnat;

            Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau pot fi depuse la sediul Asociaţiei Microregionale Mara Natur, oras Baia Sprie, str. Sasar, nr.6. Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 28.08.2017, orele 14:00 

            În ziua susținerii interviului, respectiv 29.08.2017, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie la dosarul de candidatură. În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului, diplomele și/sau certificatele în original. 

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare! 

 

Organizarea interviului de angajare 

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea programării interviului de angajare.

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 29.08.2017, începând cu orele 11:00 la sediul Asociației Microregionale Mara Natur.

Rezultatele obţinute în urma interviurilor vor fi postate pe pagina de internet pâna cel târziu în ziua următoare, respectiv 30.08.2017

 

            Bibliografie pentru proba interviului:

 1.  Strategia de dezvoltare locală 2015-2020;   2.   PNDR 2014-2020 (www.madr.ro);
 2.  Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013;
 3. Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013;
 4. Ghid de implementare sub-măsura 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”;
 5. Manual de procedură pentru implementarea măsurii 19 – sub-măsura 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”; 7.  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare. 

Bibliografia se poate solicita de la sediul Asociaţiei Microregionale Mara Natur. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0374680068 sau 0758107000, sau la sediul Asociaţiei Microregionale Mara Natur, oras Baia Sprie, str. Sasar, nr.6.

Contact Mara-Natur

 • Str. Sasar nr 6, Baia  Sprie, Maramures
 • 0374680068
 • 0747287990
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Program de lucru: Luni - Vineri - 08-16

 

 

 

 

Retele sociale

Contor vizite

Astazi 225

Ieri 250

Saptamana 1207

Luna 2405

Total 110696

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Top