Strategia2007-2014

Prin Strategia de Dezvoltare locala a microregiunii se urmãreºte impulsionarea ºi coordonarea dezvoltãrii generale a spatiului delimitat de GAL Mara Natur prin valorificarea potenþialului local, pentru a obþine o dezvoltare teritorialã echilibratã.

Aplicarea strategiei impune fãrã echivoc cooperare între actorii locali: administraþia publicã localã, celelalte instituþii de la nivelul judeþului, agenþii economici, organizaþiile non-profit ºi societatea civilã în ansamblu, cât ºi o intensã colaborare cu alþi parteneri  din þarã, europeni ºi internaþionali.

La baza întocmirii acestei strategii stau analizele realizate, sugestiile ºi ideile primite de la actorii de la nivelul microregiunii implicaþi în dezvoltarea economicã ºi socialã.

Scopul strategiei este acela de a pune la dispoziþia actorilor socio-economici din teritoriu, un instrument de lucru care sã faciliteze luarea unor decizii necesare dezvoltãrii armonioase ºi echilibrate a regiunii.

Pentru microregiunea Mara Natur dezvoltarea ruralã este consideratã direcþia prioritarã prin care se urmãreºte punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenþial ale spaþiului rural:  zootehnia, agricultura vegetalã, colectarea ºi prelucrarea fructelor de pãdure, piscicultura, apicultura, sericicultura, practicarea meºteºugurilor, turism rural, agroturism, turism montan, turism cultural, ecoturism, etc.

Datoritã funcþiei de spaþiu economic, natural ºi social, spaþiul rural trebuie dezvoltat pe termen lung.

Strategia se bazeazã pe o abordare integratã care cuprinde dezvoltarea spatiului rural, diversificarea economicã prin stimularea industriei mici ºi mijlocii ºi a serviciilor rurale – managementul resurselor naturale, imbunatatirea potentialului uman , punerea în valoare a funcþiilor ambientale ºi promovarea culturii, a turismului ºi a activitãþilor recreative.